Regionale planar, temaplanar og strategiar

Planar og strategiar er dei overordna reiskapane fylkeskommunen nyttar i rolla som utviklingsaktør for samfunnet.

Regionale planar skal følgje prosess og krav til medverknad og høyring etter plan- og bygningslova. Endeleg vedtak skjer i fylkestinget. Planen skal følgjast opp med årlege handlingsprogram og budsjett. For regional plan er det mogelegheit for rettsleg bindande bestemmelsar for areal. Staten kan òg pålegge regional plan.

Regionale planer er den overordna reiskapen fylkeskommunen nyttar i rolla som utviklingsaktør. Fylkeskommunen samarbeider med organisasjonane i næringslivet, kommunar, regional statsforvaltning, ulike kompetansemiljø og frivillige organisasjonar om utforming og gjennomføring av planane.

Det kan også utarbeidast fylkeskommunale strategiar. Dei bør vere forankra i regional plan eller regional planstrategi.

Regional tranportplan

Vestland sin første regionale transportplan vart vedtatt i desember 2021. Sjå hovuddokument, handlingsprogram og faglege grunnlag i lenken nedanfor:

Regionale areal- og transportplanar

Regional areal- og transportplan for bergensområdet

Regional areal- og transportplan for Haugalandet

Sjekkliste til fylkesdelplan for arealbruk

For å samordne den regionale innsatsen innan areal- bustad- og transportplanlegging betre, vedtok fylkesutvalet i juni 2023 at regional plan for senterstruktur og lokalsamfunn skal inngå i ny utviklingsplan for Vestland. Kunnskapsgrunnlaget til planen vart vedtatt hausten 2023.

Gå til side om Regional plan for senterstruktur og berekraftige lokalsamfunn i Vestland

Ein kortversjon av kunnskapsgrunnlaget er under utarbeiding og du finn eit utkast på denne lenka.

Gjeldande planar frå Hordaland og Sogn og Fjordane:

Merknad:

Setninga: "Kommunen kan sjølv regulere inn fleire sentrumsområde i same regionsenter (BAS område)" under punkt 1.3. i handelsføresegna gjeld ikkje, då Statsforvaltaren i Vestland har varsla vesentleg innvending til det. Resten av føresegna gjeld inntil Vestland fylkeskommune har på plass ein revidert plan for senterstruktur. Arbeidet med ein slik plan startar i 2021.

Regional plan for klima, med tilhøyrande handlingsprogram, blei vedtatt i fylkestinget 15. desember 2022.

Regional plan for fornybar energi 2023–2035, blei vedtatt i fylkestinget 14. desember 2023.

Berekraftig verdiskaping – regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021–2033, set retning for næringslivet i Vestland dei neste tolv åra.