Referat frå regionalt planforum

Det vert skrive referat frå møta i regionalt planforum. Referat frå møte er tilgjengeleg på førespurnad

Forslag til referat skal sendast møtedeltakarane for gjennomlesing og kontroll – med rask tilbakemelding – før det vert offentleggjort. Referatet er ikkje formelt bindande, men skal så langt det er råd gje tydelege signal til kommunen.