FoU-prosjekt

Målet for FoU-prosjekt der vi deltek er å auke forsknings- og utviklingsaktivitetane innan plan, klima og folkehelse. På denne sida vil det ligge prosjekt som er knytt til strategisk eller fysisk planlegging og som har som mål å føre til ny kunnskap, eller som nyttar eksisterande kunnskap for å utvikle og betre planar og planprosessar.  

Prosjekta vil som regel vere finansierte og styrte av fylkeskommunen i samarbeid med statlege og regionale fagetatar, forskningsinstitusjonar og kommunar.