Profesjonell kunst og kultur i Vestland

Vestland fylke har eit sterkt og profesjonelt kunst- og kulturliv med institusjonar, større og mindre organisasjonar og ikkje minst enkeltkunstnarar innan heile kunstfeltet.

Vestland fylkeskommune vil fremje skapande og frie kunstuttrykk. Den profesjonelle kunsten og kulturen er med på å bygge og ta vare på eit sunt og demokratisk samfunn, der mange ulike stemmer deltek.

Fylkeskommunen har eit regional kulturansvar og eit særleg ansvar for kulturell infrastruktur og kunsttiltak med regional og nasjonal tyding. Det er viktig å skape og oppleve kunst og kultur av høg kvalitet i heile fylket, både i by og på mindre stader. Vi legg vekt på å bygge ned tersklar, og vil at alle skal delta og oppleve kunst og kultur, uavhengig av kjønn, etnisitet, sosial bakgrunn eller funksjonsnivå.

Vestland fylkeskommune stør opp under det profesjonelle kunstlivet med driftstilskot, prosjekttilskot og stipend.