Tilskot til fagskular

Tilskot til fagskular skal komme studentane til gode og skal dekke driftsutgifter for fagskuleutdanning i Vestland.

Kven kan søkje?

Alle fagskular i Vestland kan søkje om tilskot for høgre yrkesfaglege utdanningar som er godkjente av NOKUT, og som har godkjent studiestad i Vestland fylke.

Tilskotet til fagskulane skal komme studentane til gode og skal dekke driftskostnadar i utdanningstilboda.

Det blir lyst ut nye midlar hausten 2023 med søkefrist 15. desember. I tillegg til det blir det lyst ut midlar til nye studieplassar 2024 i same søkeskjemaet.

Med atterhald om endeleg vedtak av statsbudsjettet blir det lyst ut statlege midlar til nye studieplassar.

Søknadsfrist er 15. desember og de søkjer i same skjema som søknad om driftsmidlar for dei studia som er per no . Endeleg skjema blir publisert om lag 15. november .

Opplysningane som fagskolane sender fylkeskommunen i samband med søknad om tilskot til drift vil bli delt med HK-dir, og vil kunne inngå i arbeidet med utvikling og dimensjonering av sektoren. 

Vestland fylkeskommune vil prioritere midlane til nye studieplassar etter same føringar på området som nasjonalt nivå.

Prioriterte områder er: 

 • Helse og omsorgsfag 
 • Tekniske fag 
 • Områder som er viktige for det grøne skiftet  

Studieplassene er foreslått som faste toårige studieplasser med full opptrapping, og midlane blir lagt inn med halvårseffekt hausten 2024.  

Kva skal til for å få nye studieplassar for fagskulane? 

Midlar til nye studieplassar skal fordelast på bakgrunn av lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov i arbeidslivet, og kapasitet i fagskulane.

Fylkeskommunane søkjer HK-dir om midlar til nye studieplassar etter ein gjennomgang av kompetansebehov i arbeidsliv og kapasitet i fagskulane i eige fylke.

Prosessen skal sikre at veksten skjer på grunnlag av behov i arbeidslivet, og skal i tillegg bygge opp under fylkeskommunen som kompetansepolitisk aktør. 

Viser elles til meir detaljar i brev frå HK-dir som er sendt alle fagskular 

Meir informasjon som bakgrunn for søkinga 

Driftsmidlar og søknad nye studieplassar 

 Kompetansebehov i Vestland 

Utdanning.no

Retningsliner for tildeling av tilskot

 • Tilskotsordninga er basert på ei rammefinansiering av det einskilde studietilbodet. Tilskotet skal gi fagskulane eit driftsgrunnlag og ein stabil tilbodsstruktur
 • Ordninga er basert på satsar for;
  • stadbaserte tilbod, eventuelt samlingsbaserte tilbod med nettstøtte
  • for reine nettbaserte tilbod
 • Tilskotet har like satsar for like tilbod uavhengig om fagskulen er offentleg eller privat
 • Tilskotet bli fordelt i forholdet 80/20 som grunntilskot og resultatbasert tilskot. Meir om ordninga. 
 • Alle fagskular skal rapportera til DBH Fagskolestatistikk.

Driftstilskotet til fagskular skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring av høgare yrkesfagleg utdanning. Tilskotet skal samstundes bidra til å dekke kompetansebehova i Vestland fylke og elles i eit nasjonalt perspektiv.

Kunnskapsdepartementet har fastsett fire mål for driftstilskotet til fagskular, jf. Prop. 1 S (2018-2019).

 • Høg kvalitet i høgare yrkesfagleg utdanning
  Utdanningane skal vere av høg kvalitet og sikre gode vilkår for fagskulestudentane.
 • Ei yrkesretta utdanning
  Fagskulane skal utdanne kandidatar som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det einskilde yrket. Det er derfor viktig å vurdere kor relevante utdanningane er for arbeidslivet.
 • God tilgang til høgare yrkesfagleg utdanning
  Fagskulane skal bli ein større og viktigare del av det norske utdanningssystemet, og ein større del av studentane skal velja høgare yrkesfagleg utdanning.
 • Ein effektiv og solid fagskulesektor
  Fagmiljøa skal ha tilstrekkeleg fagleg styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handlar også om administrativ kapasitet og kompetanse.
  Jf Kunnskapsdepartementets retningsliner for tilskot til drift av fagskular / Diku


Kriteria for tildeling av tilskot til studietilbod frå fagskulane i Vestland fylkeskommune

I arbeidet med tildeling av tilskot vil fylkeskommunen særskilt legga vekt på:

 • Studietilbod som svarar på etterspurnaden etter høgre yrkesfagleg kompetanse i fylket
 • Studietilbod som er tilpassa det å vere i jobb under studia
 • Studietilbod med gruppestorleik minimum 15 studentar. Studietilbod med lågare deltaking vert vurdert i høve til respektive fag og etterspurnaden etter dette
 • Gjennomføring, dvs tal studentar som gjennomfører studiet

Satsane i tilskotsordninga blir prisjustert i tråd med prisutviklinga i kommunal sektor (kommunal deflator), som blir lagt fram i statsbudsjettet for 2023.

Satsane følgjer ein norm tilrådd av det fylkeskommunale samarbeidet om høgre yrkesfagleg utdanning. Fylkeskommunen kan elles vurdere satsen individuelt for dei einskilde studietilboda.

Fylkeskommunen skal sjå til at alle studieløp som det til ei kvar tid blir gitt tilskot for, kan vidareførast innan fylkeskommunen si budsjettramme for aktiviteten.