Tilskot til fagskular

Tilskot til fagskular skal komme studentane til gode og skal dekke driftsutgifter for fagskuleutdanning i Vestland.

Kven kan søkje?

Alle fagskular i Vestland kan søkje om tilskot for høgre yrkesfaglege utdanningar som er godkjente av NOKUT, og som har godkjent studiestad i Vestland fylke.

Tilskotet til fagskulane skal komme studentane til gode og skal dekke driftskostnadar i utdanningstilboda.

Det blir lyst ut nye midlar hausten 2023 med søkefrist i desember. Meir informajon blir lagt ut på denne sida når det nærmar seg.

Retningsliner for tildeling av tilskot

 • Tilskotsordninga er basert på ei rammefinansiering av det einskilde studietilbodet. Tilskotet skal gi fagskulane eit driftsgrunnlag og ein stabil tilbodsstruktur
 • Ordninga er basert på satsar for;
  • stadbaserte tilbod, eventuelt samlingsbaserte tilbod med nettstøtte
  • for reine nettbaserte tilbod
 • Tilskotet har like satsar for like tilbod uavhengig om fagskulen er offentleg eller privat
 • Tilskotet bli fordelt i forholdet 80/20 som grunntilskot og resultatbasert tilskot. Meir om ordninga. 
 • Alle fagskular skal rapportera til DBH Fagskolestatistikk.

Driftstilskotet til fagskular skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring av høgare yrkesfagleg utdanning. Tilskotet skal samstundes bidra til å dekke kompetansebehova i Vestland fylke og elles i eit nasjonalt perspektiv.

Kunnskapsdepartementet har fastsett fire mål for driftstilskotet til fagskular, jf. Prop. 1 S (2018-2019).

 • Høg kvalitet i høgare yrkesfagleg utdanning
  Utdanningane skal vere av høg kvalitet og sikre gode vilkår for fagskulestudentane.
 • Ei yrkesretta utdanning
  Fagskulane skal utdanne kandidatar som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det einskilde yrket. Det er derfor viktig å vurdere kor relevante utdanningane er for arbeidslivet.
 • God tilgang til høgare yrkesfagleg utdanning
  Fagskulane skal bli ein større og viktigare del av det norske utdanningssystemet, og ein større del av studentane skal velja høgare yrkesfagleg utdanning.
 • Ein effektiv og solid fagskulesektor
  Fagmiljøa skal ha tilstrekkeleg fagleg styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handlar også om administrativ kapasitet og kompetanse.
  Jf Kunnskapsdepartementets retningsliner for tilskot til drift av fagskular / Diku


Kriteria for tildeling av tilskot til studietilbod frå fagskulane i Vestland fylkeskommune 2021

I arbeidet med tildeling av tilskot vil fylkeskommunen særskilt legga vekt på:

 • Studietilbod som svarar på etterspurnaden etter høgre yrkesfagleg kompetanse i fylket
 • Studietilbod som er tilpassa det å vere i jobb under studia
 • Studietilbod med gruppestorleik minimum 15 studentar. Studietilbod med lågare deltaking vert vurdert i høve til respektive fag og etterspurnaden etter dette
 • Gjennomføring, dvs tal studentar som gjennomfører studiet

Satsane i tilskotsordninga blir prisjustert i tråd med prisutviklinga i kommunal sektor (kommunal deflator), som blir lagt fram i statsbudsjettet for 2023.

Satsane følgjer ein norm tilrådd av det fylkeskommunale samarbeidet om høgre yrkesfagleg utdanning. Fylkeskommunen kan elles vurdere satsen individuelt for dei einskilde studietilboda.

Fylkeskommunen skal sjå til at alle studieløp som det til ei kvar tid blir gitt tilskot for, kan vidareførast innan fylkeskommunen si budsjettramme for aktiviteten.