Om TkVestland

Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gir eit tilrettelagt tilbod til pasientar som har odontofobi, eller har vore utsette for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking.

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland er eit av fem regionale kompetansesenter i odontologi. 

Drivkraft for fagutvikling

Oppdraget til TkVestland er å bygge opp eit kompetansemiljø regionalt som kan vere drivkraft for fagutvikling og forsking i tannhelsetenesta. Forskinga skal skje i samarbeid med ulike fagmiljø og bidra til fagleg utvikling i den offentlege tannhelsetenesta og i privat sektor.

Senteret er tilvisingsinstans og skal sikre befolkninga eit behandlingstilbod med tilgang til avansert diagnostikk og fleirfagleg spesialistbehandling.

Spesialisttilbod

Spesialisttilbodet ved TkVestland er samansett av spesialistklinikken i Årstadveien 19, tannklinikken Haukeland sjukehus og TkVestland avd. Stryn.

Vi er til saman 38 tilsette i klinisk arbeid innan alle odontologiske spesialitetar. Årleg vert om lag 3000 pasientar tilviste for vurdering og behandling hos tannlegespesialist. I tillegg til klinisk verksemd driv vi med fagstøtte og rådgjeving til anna helsepersonell, samt kursverksemd og hospitering.

Angst for tannbehandling

Kompetansesenteret har eit tilrettelagt tannbehandlingstilbod til personar med angst for tannbehandling og sprøyteskrekk, personar utsett for tortur og overgrep. Vi driv også Haukeland sjukehus tannklinikk, med tilbod til inneliggande pasientar.

Etterutdanning og praksistrening

TkVestland driv etterutdanning av og gir fagstøtte til tannhelsepersonell, samt rådgiving til tannhelsetenesta, andre tenesteområde og befolkninga. Vi tilbyr også klinisk praksistrening for tannlegar under spesialistutdanning i samarbeid med UiB.