Forvaltingsplanar

Desse planane gir oversikt over viktige problemstillingar som vedkjem tilhøvet mellom vern og bruk.

Forvaltningsplanar er heimla i naturmangfoldslova. Planane skisserer tiltak som kan gjennomførast for å fremje ei balansert forvaltning innanfor dei rammene som verneføremålet set.

Område rundt Urnes stavkyrkje og Kvernsteinsparken i Hyllestad er ikkje verna etter naturmangfoldslova, men er område med stor kulturhistorisk verdi.