Skyss

Vestland fylkeskommune har ansvar for kollektivtrafikken i fylket. Den fylkeskommunale eininga Skyss er eit kompetanseorgan for mobilitet og kollektivtrafikk og står bak det offentlege tilbodet med buss, bybane, båt og ferje i Vestland.

Skyss skal sikre at dei politiske måla som fylkestinget set for kollektivtrafikk og mobilitet blir nådd.

Dette gjer Skyss

Til dagleg jobbar Skyss mellom anna med å:

  • planlegge og vidareutvikle linjenett og rutetilbod
  • tildele kontraktar for køyring av buss, båt og ferjer ved hjelp av anbodskonkurransar
  • utvikle kombinerte mobilitetstenester
  • planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss
  • informere om og marknadsføre reisetilbod og kundeløysingar
  • gi kundeservice