Kunnskapsgrunnlag for kompetanse i arbeidslivet

I tillegg til nasjonale utviklingstrekk er kunnskap om regionale forhold viktig. Sjå rapport for Vestland.

Statistikkutvalet, som er leia av Vestland fylkeskommune, lager kvart år eit kunnskapsgrunnlag for regionen. Kunnskapsgrunnlaget er ei samling statistikk og analyser som seier noko om dagens arbeidsmarknad og venta utvikling framover. Statestikkutvalet består av representantar frå NAV, HVL, UiB, og fylkeskommunen.

Kunnskapsgrunnlaget er publisert som ein web-rapport. Data i rapporten er henta frå mellom anna SSB, Udir, direkte frå utvalde utdanningsinstitusjonar og NAV.

Kan du ikkje sjå rapporten under? Sjå rapporten her.

I løpet av våren blir rapporten oppdatert og vi  presanterer rapporten med ferske tall  i ulike fora, ma i Kompetanseforum Vestland og  i dei regionale kompetanseforuma. 

Har du spørsmål til rapporten eller ønskjer hjelp til å hente ut relevant informasjon, kontakt Nikolai.Foss@vlfk.no.