Temaplan for landbruk 2023-2027

Fylkestinget vedtok Temaplan for landbruk i desember 2022.

Temaplan for landbruk skal samordne innsatsen knytt til næringsutvikling innan landbruk, sette retning for verkemiddel for utvikling av landbruket i Vestland, legge til rette for samarbeid og sjå på moglegheiter og utfordingar for vestlandslandbruket på kort og lang sikt. 

Temaplan for landbruk skal bidra til godt jordvern for å ta vare på matjorda. Samstundes skal planen legge til rette for ei sterk og framtidsretta landbruksnæring som gjer våre lokalsamfunn levande og berekraftige. 

Temaplanen er utarbeidd i eit tett samarbeid mellom Vestland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Statsforvaltaren i Vestland, faglaga i landbruket, representantar frå skognæringa og kommunane. Aktørane har eit felles ansvar for å følgje opp planen og kommunane vil spele ei avgjerande rolle i å setje planen ut i livet.