Kulturformidling i inkluderingsarbeid

Kultur har ein unik eigenverdi som gjer noko med oss. Fylkeskommunen har som mål å gjere kultur tilgjengeleg for alle og er opptatt av å skape mangfald og motarbeide utanforskap.

Formidling

Gjennom tilskotsordningar, utviklings- og prosjektarbeid jobbar vi for at alle skal få ta del i ulike aktivitetar og kulturopplevingar, uansett livshistorie og livssituasjon. Det inneber satsing på betre tilgjenge, integrering og betre samhandling mellom kultur-, oppvekst- og omsorgssektoren.

Døme

Den kulturelle spaserstokken har som mål å betre samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren for å formidle kunst og kultur til eldre menneske som treng tilrettelegging av kulturtilbod.

Ung kultur møtes (UKM) er ein arena for ungdom med eit mangfald av kulturelle uttrykk.

Mangfald og frivilligheit

Vestland fylkeskommune ønskjer å motivere til og støtte eit større mangfald i kulturlivet og frivillige organisasjonar. Vi oppfordrar kvarandre til å vere inkluderande og ha openheit og tillit som mål.