Søk Erasmus+ vaksenopplæring via fylkeskommunen

Via fylkeskommunen kan skular, kommunar og andre organisasjonar som arbeider med vaksne si læring (formell og ikkje-formell) søke om midlar til kompetanseheving, styrke ferdigheiter og kvalifikasjonar, og utveksle erfaringar med kollegaer i Europa.

Fylkeskommunen er akkreditert gjennom Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, og kan sende ein felles Erasmus+-søknad på vegne av eit konsortium, dvs. vaksenopplæringssektoren i Vestland. Deltakarar i konsortiet kan søke om midlar via fylkeskommunen gjennom heile programperioden 2021–27.

Kven kan søke?

 • kommunar og vidaregåande skular
 • tilsette i vaksenopplæring (formell og ikkje-formell)
 • flyktningtenesta
 • studieforbund
 • frivillige organisasjonar
 • karriererettleiing og etablerarteneste
 • andre som arbeider med vaksne si læring (formell og ikkje-formell)

Målgruppe

Tilsette i formell og ikkje-formell vaksenopplæring

Kva kan de få støtte til?

De kan få støtte til reise og opphald, og kursavgift for følgande aktivitetar:

 • Hospitering/reiser til europeisk samarbeidsorganisasjon
 • Delta på kurs eller konferansar i Europa
 • Invitere ekspert til Noreg

Prioriterte tema

 • inkludering
 • integrering av flyktningar
 • tilbod til vaksne med grunnskule som høgaste fullførte utdanning
 • vaksne med behov for opplæring i norsk
 • vaksne som treng påfyll innanfor grunnleggande ferdigheiter, herunder digital kompetanse, kvalifisering av innvandrarar til auka deltaking på arbeidsmarknaden og mangfaldsleiing

Land de kan reise til

Dei 27 EU-landa samt Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Det er ikkje naudsynt å vite nøyaktig kor de vil reise på søknadstidspunktet.  

Slik søkjer du

Fylkeskommunen sender inn ein fellessøknad som de kan delta i. For å bli med sender de inn ein forenkla søknad til oss ved å bruke søknadsskjema.

Søknadsfrist 5.februar 2024. 

 

Kontaktpersonar:

Erasmus+ er verdas største utdannings- og opplæringsprogram, og gjer det mogleg å søke om midlar til å gjennomføre ulike aktivitetar som bidreg til kvalitet og utvikling i opplæringssektoren gjennom europeisk samarbeid.

Erasmus+ støttar mobilitet (utveksling) og samarbeidsprosjekt i heile utdanningsløpet; barnehage, grunnskule, vidaregåande opplæring, høgare yrkesfagleg utdanning, høgare utdanning og vaksenopplæring.

Sentrale satsingsområde er kvalitet i undervisning og opplæring, inkludering, digitalisering, innovasjon og kopling mellom utdanning og arbeidsliv.

Du kan lese meir om Erasmus+, og dei ulike aktivitetane ein kan søke midlar til på HK-dir. 

Vestland fylkeskommune har søkt og fått innvilga «Erasmus+ Akkreditering» innan vaksenopplæring i perioden 2021-27.

Akkrediteringa betyr at fylkeskommunen koordinerer, og lyser ut midlar til internasjonale mobilitetsprosjekt innan vaksenopplæring (formell og ikkje formell); vidaregåande skular, kommunar, frivillige organisasjonar og andre.

Fylkeskommunen deltek i Erasmus+programmet for å bidra til å auke kvaliteten i opplæringa og styrke kompetanse til dei tilsette.

I akkreditering for vaksenopplæring er hovudtema kompetanseheving for tilsette, mangfaldsleiing, integrering, og kvalifisering av innvandrarar til auka deltaking på arbeidsmarknaden.

Det blir gitt tilsegn etter faste EU-satsar, som blir rekna ut etter kva det er søkt om.


Mobilitet

 • Korte reiser/hospitering: Land
  Finansiering per person, per dag ved reiser til:
  Gruppe 1: Denmark, Luxembourg, United Kingdom, Iceland, Sweden, Ireland, Finland, Liechtenstein - 180 Euro
  Gruppe 2: Netherlands, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain, Cyprus, Greece, Malta, Portugal -160 Euro
  Gruppe 3: Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, Rep. of North Macedonia, Serbia – 140 Euro
 • Kurs-/konferanseavgift
  Det blir gitt 80 Euro per deltakar per dag
 • Ekspert til Noreg
  Ein ekspert frå Europa kan kome til Vestland/din kommune og halde kurs/seminar/ha innlegg på konferansar. Finansiering etter «Gruppe 1».
 • Reiseutgifter:Per person frå Norego.m. Nord-Italia
  275 Euro tur/retur. Til Sør-Europa 360 Euro tur/retur

Alle organisasjonar som søker om midlar via ulike EU-program må registrere seg i ein EU-database og få eit OID-nummer. Dette blir dei også spurde om i søknadsskjemaet. 

Sjekk her om din organisasjon (søkarorganisasjon) har OID-nummer frå før:  Erasmus+ and European Solidarity Corps platform (europa.eu)

Dersom de ikkje har det, kan de sjå på ein video som HK-dir, nasjonalkontoret for Erasmus + programmet, har laga om korleis de går fram: https://www.youtube.com/watch?v=H_SV__qZDLY