Utviklingsstipend for e-sportutøvarar

Stipendet skal medverke til at unge og lovande e-sportutøvarar får høve til å vidareutvikle seg og motivere til vidare satsing.

Utviklingsstipendet er på 40 000 kr og vart delt ut for første gong i 2021. Søknadsfristen er. 1. oktober.

Stipendet går til ein utøvar som markerer seg med gode nasjonale og internasjonale prestasjonar innan e-sport. Ein person kan berre få stipendet ein gong.

Kven kan søkje?

Utøvar sjølv, trenar eller klubb kan sende inn søknad på vegne av utøvar. Søkjaren må vere mellom 16 og 25 år og representere ein klubb eller eit organisert e-sportmiljø i Vestland fylke. Hugs å legge inn gamer-tag.

Utøvarar som har sponsoravtalar fell utanfor stipendordninga.

Kriterium ved tildeling

Vi legg vekt på desse kriteria i tildelinga - svar utfyllande i søknadsskjema.

  • prestasjonar
  • potensial
  • planar for vidare satsing

Vestland fylkeskommune får fagleg bistand av Vestlandet E-sport med vurdering av søknadane.

Rapportering

Den som får stipendet skal innan eit år gje ein kort, skriftleg rapport om korleis stipendet har vore nytta.