Informasjon om ruteløyve

Vestland fylkeskommune har ansvar for forvaltning av persontransport i rute med buss, båt og ferje i alle kommunane i Vestland.

Vestland fylkeskommune tildeler og ser til drifta av løyve for persontransport i rute for all fylkesintern buss-, båt- og fylkesvegferjedrift i alle kommunane i fylket, herunder takst og tilskot.

Vestland fylkeskommune er også løyvestyresmakt for fylkesoverskridande ruter dersom løyvesøkjar har forretningsadressa si i Vestland, og ruta gjeld i Vestland.

Dersom ruta gjeld i eit anna fylke, skal den fylkeskommunen der endepunktet for ruta er, eller der ein reknar med at hovuddelen av trafikkgrunnlaget er, behandle søknaden. Vegdirektoratet er løyvestyresmakt for riksvegferjer.

Har du spørsmål angåande ruteløyve eller vil sende inn ein søknad kan du benytte eDialog.