Tilskot til plastrydding

Vestland fylkeskommune lyser i 2023 ut 800 000 kr til plastrydding og til førebygging av unødig bruk av plast og spreiing av plast i Vestland.

«Det er viktig for oss at pengane går til både fysisk rydding og til haldningsarbeid slik at det blir mindre å rydde i framtida. Vi ønskjer oss tiltak som engasjerer flest mogleg og som hjelper oss å nå målet i plaststrategien, som er ein plastfri natur og eit plastfritt hav i Vestland», seier fylkesordførar Jon Askeland. 

Vedtaket om bruken av midla vart gjort av fylkesutvalet 8.mars 2023. Fylkeskommunen har ein eigen plaststrategi der målet er ein plastfri natur og eit plastfritt hav.

Søknadsfristen er 15.april 2023.

Kven kan søke?

Ikkje-kommersielle, frivillige organisasjonar og stiftingar, som legg til rette for plastrydding kan søke tilskot i 2023. Dette betyr at t.d friluftsråda og andre større natur- og miljøorganisasjonar i fylket søke om midlar. Friluftsråda vil igjen kunne hjelpe mindre aksjonar og tiltak i sine område. 

Søknadsfrist

15. april 2023

Korleis søker du?

Følg lenka til høgre og søk gjennom regionalforvaltning.no

Søknadar som vert prioriterte

  • satsingar som mobiliserer fleire personar/aktørar til deltaking
  • tiltak som høver saman med søkjar sine andre gjeremål slik at det kan bli synergieffekt
  • tiltak i ein berekraftig organisasjon der ein kan lære av sine erfaringar og utvikle arbeidsområdet vidare
  • har kopling til Plaststrategi for Vestland