Tilskot til drift av miljøorganisasjonar

Det er no mogleg å søkje om tilskot til drift av miljøorganisasjonar for driftsåret 2023. Formålet med tilskotsordninga er å fremje lokalt engasjement for miljø, klima og natur i fylket. Tilskotet skal gå til driftsstønad til miljøorganisasjonar i Vestland.

Kven kan søkje

Miljøorganisasjonar med fylkes- eller lokallag i Vestland som jobbar med klima og/eller miljø.

Drift av private verksemder kjem ikkje inn under kriteria for tilskotsordninga.

Økonomisk ramme

Total ramme for denne tilskotsordninga er 1 000 000 kr. 

Søknadsfrist

1. september 2023

Korleis søke

Søknad skal sendast inn på e-post til PKF.Regionalforvaltning@vlfk.no   

Søknad skal innehalde informasjon om planlagt aktivitet i 2023, budsjett, samt kort skildring av korleis denne aktiviteten er i tråd med regionale klimamål, samt bidreg til endra haldning og handling blant deltakarane. Teksten skrivast kor og konsist. Innhaldet kan utdjupast i vedlegg til søknaden. 

For å kunne få tilskot, må ein dokumentere at ein arbeider med konkrete prosjekt og haldningsskapande tiltak for klima og miljø (årsmelding for 2022 kan leggast ved).

Søkjarar som får innvilga tilskot, skal levere rapport i tråd med tilskotsbrevet.

Søknadar i tråd med vilkåra vil bli handsama etter følgjande vurdering og vekting:

  • planlagt aktivitet eller tiltak i heile fylket: 40 prosent
  • medlemsmasse i fylket: 25 prosent
  • er arbeidet handlingsskapande: 35 prosent

Søknadar som har låg vurdering/vekting på eit eller fleire vurderingskriterium kan få avslag/avkorta stønad.