Tilskot til drift av miljøorganisasjonar

Det er no mogleg å søkje om tilskot til drift av miljøorganisasjonar. Formålet med tilskotsordninga er å fremje lokalt engasjement for miljø, klima og natur i fylket. Tilskotet skal gå til driftsstønad.

Kven kan søkje

Miljøorganisasjonar med fylkes- eller lokallag i Vestland som jobbar med klima og/eller miljø.

Drift av private verksemder kjem ikkje inn under kriteria for tilskotsordninga.

Økonomisk ramme

Total ramme for denne tilskotsordninga er 500 000 kr. Det blir gitt maksimalt tilskot på 200 000 kr for kvar søknad. 

Søknadsfrist

9. mai 2022

Korleis søke

Digitalt søknadsskjema blir tilgjengeleg innan 14. mars.

For å få tilskot, må organisasjonen dokumentere at han arbeider med konkrete prosjekt og haldningsskapande tiltak for klima og miljø.

Organisasjonar som fekk driftstilskot i 2021, må rapportere innan rapporteringsfristen for å få ny søknad for 2022 handsama.

Søknadar i tråd med vilkåra vil bli handsama etter følgjande vurdering og vekting:

  • planlagt aktivitet eller tiltak i heile fylket: 40 prosent
  • medlemsmasse i fylket: 25 prosent
  • er arbeidet handlingsskapande: 35 prosent

Søknadar som har låg vurdering/vekting på eit eller fleire vurderingskriterium kan få avslag/avkorta stønad.