Åtferd med å unngå, tannlegeskrekk og behandlingskostnadar: ei studie i eit nasjonalt utval av unge vaksne i Noreg

Formålet med artikkelen var å estimere førekomst av åtferd med å unngå tannbehandling grunna behandlingskostnadar og tannlegefrykt.

Eit landsrepresentativt utval av unge vaksne (n) 2551) i alderen 25-35 år deltok i ei elektronisk spørjeskjemaundersøking. Førekomsten av å ha unngått å bestille tannlegetime grunna tannlegefrykt og kostnadar var respektive 14.7% og 30.5%.  Andel avbestilte tannlegetimar på grunn av frykt var 30% og 16% blant deltakarane som var hyppige og mindre hyppige brukare av tannhelsetenesta. Åtferd med å unngå på grunn av tannlegefrykt og kostnadar er hyppigast blant sosialt utsette grupper unge vaksne i Noreg og indikerer ein svakheit i velferdsstatmodellen

Les artikkelen her

Atikkelforfattarar:  Åstrøm AN, Agdal ML, Sulo G