Klagenemnda

Klagenemnda tek avgjerd i saker om klage på enkeltvedtak treft av fylkeskommunalt organ oppretta i medhald av kommunelova, med unntak av fylkestinget.

Departementet er klageinstans for vedtak treft av fylkestinget.

Klagenemnda tek òg avgjerd i andre saker der det i lov eller forskrift er fastsett at fylkeskommunen eller fylkeskommunalt organ er klageinstans, og fylkestinget ikkje har lagt mynde til andre.

Klagenemnda har sju medlemmar:

Oversyn over medlemmar og møte