Søk midlar til hjelpetiltak

Søk midlar for å sette inn ekstra tiltak for å hjelpe lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar til å fullføre læretida.

Alle opplæringskontora må søkje samla for sine bedrifter som har behov for midlar og bedrifter utan tilknyting til opplæringskontor søkjer sjølve.

Det er berre søknader som kjem inn gjennom denne søknadsportalen som blir behandla.

Målet med ordninga er å gi fylkeskommunen midlar slik at opplæringskontor og bedrifter kan gjennomføre gode tiltak lokalt for dei det gjeld.

Kriteria for 2021 var utarbeida i samarbeid med representantar for opplæringskontor og i sak i yrkesopplæringsnemnda, kriteria er vidareført i 2022:

  • Forlenging av lære- og opplæringskontrakter
  • Stimuleringsmidlar til godkjente bedrifter som tar over lærlingar frå andre
  • Tilskot til lærebedrifter som tar inn ein ekstra lærling/lærekandidat
  • Til utprøving av lærlingar/lærekandidatar med ulike utfordringar for å få læreplass/opplæringsplass (minoritetsspråklege)

Søknadsfrist 1.november 2022

Skjema for å søkje om midlar