Søknad og inntak til vidaregåande opplæring

Her kan du finne informasjon om blant anna korleis du skal søke, om inntaka og om ledige skuleplassar.

Inntaket 2023

Her er litt informasjon om inntaket for skuleåret 2023/2024 som no er ferdig:

Oversikt over poenggrense august 2023 (PDF)

Nyhetssak 8. august: Inntaket klart: Opprettar seks nye klassar

Nyheitssak 7. juli: Dei fleste får førstevalet sitt

Ledige skuleplassar

Oversikt over ledige plassar i den vidaregåande skulen i Vestland etter 3. inntaket (PDF) Merk at denne lista ikkje blir oppdatert.

Dersom det er eit utdanningsprogram/programområde eller ein skule du ønskjer å gå på kan du ta kontakt med skulen etter 1 september og høyre om dei har ledig plass til deg.

Kontaktinformasjonen til skulane finn du på nettsida deira.

Meir informasjon

Les meir om inntaket i søkjarhandboka eller på nettsida vår for føresette.

Oversikten over studieførebuande- og yrkesfaglege utdanningsprogram for skuleåret 2023/2024 vil vi legge ut her i løpet av januar.

Studieførebuande utdanningsprogram

Yrkesfaglege utdanningsprogram

Spesielle skuletilbod

Ordinære søkjarar med ungdomsrett som ikkje har søkt innan fristen 1. mars, vil få 5 minuspoeng.

Du kan ta kontakt med Inntak på telefon 51 20 71 17 eller e-post: inntak@vlfk.no for å få tilsendt søknadsskjema.

Dersom det er tungtvegande grunnar for at søknaden blir sendt inn etter fristen, må du dokumentere dette.

Søkjarar utan ungdomsrett kan ikkje sende inn søknad etter fristen.

 

Vedleggsskjema ved søknad 1. februar

Alle som søkjer 1. februar må, i tillegg til å søkje i vigo, sende inn vedleggsskjema. I vedleggskjemaet under individuell behandling, §§ 6-22 og 6-25 er det ei rad der de skal summere karakterane i 1.termin. Mange skular har ikkje 1.termin-karakterane klare enno. De kan derfor sende vedleggskjemaet utan å summere karakterane i rada Tal poeng.

Vedlegg til søknad om inntak 1. februar

Fyll ut skjema

 

Ettersending av dokumentasjon

Dersom du skal ettersende dokumentasjon gjer du det ved å bruke det digitale skjemaet vårt.

Ettersending av eventuelt manglande dokumentasjon

Bruk skjemaet under dersom du skal ettersende manglande dokumentasjon.

Send inn manglande dokumentasjon

Informasjon mellom skular

Dersom skulen har informasjon som skal sendast vidare når eleven startar på ny skule kan ein bruke skjemaet under.

Informasjonsskjema (meldeskjema)

Skjemaet kan brukast i samband med overgang frå ein skule til ein annan. Frist for innsending er 1. juni.

Informasjonsskjema

Kombinasjonsklasse

Vi tilbyr grunnskuleopplæring gjennom kombinasjonsklasse. Kombinasjonsklassane skal førebu og kvalifisere elevane til å starte i vg1.

Dette er eit frivillig tilbod som kommunar i Vestland, som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen, kan la aktuelle deltakarar søkje på. 

Les meir om kombinasjonsklasse på sida vår for minoritetsspråklege

Søk kombinasjonsklasse

Kommunar som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen kan søkje inn elevar på dette tilbodet.

Til søknadskjema

Kombinasjonsklasse og ordinær vg1/innføringsklasse

Har du søkt både kombinasjonsklasse og ordinær vg1/innføringsklasse må du gi oss ei melding om kva du prioriterer. Dette gjer du i skjemaet under. Frist for å svare er seinast 25. mars.

Prioritere søknad

Fyll ut skjema

Melde flytting/Inntak i anna region

Dersom du skal flytte til eit anna inntaksområde eller flyttar til/med føresette til fylket vårt og skal søke vidaregåande opplæring hos oss må du fylle ut skjemaet under.

Melding om flytting

Til skjema

Meldeskjema 1.oktober

Meldinga frå kommunane til fylkeskommunen om elevar som søkjer fortrinnsrett etter §§ 6-15, 6-17 og 6-18 i forskrift til opplæringslova må vere sendt til oss innan 1. oktober. Kommunen må sørgje for samtykke frå elev/føresette før informasjonen blir sendt.

Meldeskjema

Meldeskjema for fortrinnsrett. Frist for innsending er 1. oktober

Fyll ut meldeskjema

 Søknad om innføringskurs skoleåret 2023/2024  

MERK:   Dette skjemaet gjeld berre for flyktningar og innvandrarar mellom 16-18 år som har kome til Vestland fylke etter skulestart.

Søknad om innføringskurs skoleåret 2023/2024

MERK: Dette skjemaet gjeld berre for flyktningar og innvandrarar mellom 16-18 år som har kome til Vestland fylke etter skulestart.

Søknadsskjema

Omprioritering av søknad

Dersom du vil endre søknaden din til vidaregåande opplæring etter 1. mars kan du søke ved å sende inn skjemaet under.

Merk at det må vere særlege grunnar som har oppstått etter søknadsfristen som gjer at du vil/må endre søknaden din.

Fristen for å søke er 23. juni for dei som er ukvalifisert til inntak på høgare nivå.

Dersom du er ukvalifisert til inntak på høgare nivå og av den grunn må endre søknaden din, kan dette gjerast mellom 1. juni og 23. juni

Omprioritering av søknad

Søk omprioritering

Søknad om utvida rett

Du kan søke om:

  • utvida tid etter § 3-1, 5.ledd
  • utvida rett grunna t.d. sjukdom
  • kurs over to år

Hugs å legge ved dokumentasjon.

Søknad om utvida rett/permisjon

Søknadsskjema

 

Søk om butilbod.

Spørsmål om butilbodet kan rettast til Laila Ulvestad på telefon 96942964 eller Laila.Ulvestad@vlfk.no

Ungdomsrett

Ungdom som har gått på grunnskule eller tilsvarande opplæring, har lovfesta rett til treårig vidaregåande opplæring. Ungdomsretten gjeld ut det skuleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Fullføringsrett

Dette gjeld alle som ikkje lenger har ungdomsrett eller vaksenrett, men som har begynt på ei ny vidaregåande utdanning. Retten er ikkje tidsavgrensa.

Denne gruppa blir prioritert etter søkjarar med Ungdomsrett og Vaksenrett (det vil sei prioritet 3 i inntaket).

Rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra

Elevar som har rett til spesialundervisning har rett til inntil to år ekstra i vidaregåande opplæring når eleven treng dette for å kunne nå opplæringsmåla for den einskilde. Det er krav om sakkunnig vurdering frå rettleiingstenesta (PPT) før vi kan gjere vedtak om utvida tid.

Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk, for elevar som har rett til opplæring i punktskrift, og for elevar med rett til særskild språkopplæring. For desse elevgruppene gjeld ikkje kravet om å oppfylle vilkåra for spesialundervisning.