Kartlegging av tilvisingar til endodontistar ved TkV

Endodontiavdelinga ved TkVestland har kartlagt tilvisingar i perioden 2015-2018. Resultata er presentert i ein artikkel i Tannlegetidende. Det blei registrert auka tal på tilvisingar for kvart år.

Teknisk utfordrande kasus, mangel på utstyr og traumekasus med behov for tverrfagleg samarbeid var dei vanlegaste årsakane for tilvising. Ni av ti tilvisingar kom frå Den offentlege tannhelsetenesta (DOT), mens privatpraktiserande tannlegar tilviste lite. Hovuddel av tilvisingane var pasientar med rettar i DOT, der barn og unge var den største gruppa. Auka geografisk avstand minkar sannsyn for tilvising til endodontist. 

Studien viser at TkV har støttefunksjon for tannlegar i DOT spesielt. Ein ser også behov for endodontistar i distriktet. 

Les artikkelen her

Artikkeforfattarar: Ole Iden, Ingri Nilsson Valle, Nika Stojkovski, Knut Helge Midtbø Jensen og Athanasia Bletsa