Selskapsvognløyve ugyldig frå 01.11.22

Skal du drifte selskapsvogn etter 1. november 2022 må du ha drosjeløyve. Det kan søkjast om fritak frå taksameter og/eller merking for dei som driv i "selskapsvognsegmentet".

1. november 2020 vart yrkestransportlova endra, og då vert mellom anna selskapsvognløyve oppheva som løyvekategori. Alle som hadde selskapsvognløyve per 1. november 2020 fekk behalde løyva med ein overgangstid på 2 år.

Kva betyr dette for ditt føretak

Dersom føretaket tidlegare var innehavar av selskapsvognløyve og vil fortsette med persontransport mot vederlag, må du søke om drosjeløyve.

Gebyr er kr. 3 700,- per løyvedokument.

Ved å bytte løyvekategori frå selskapsvogn til drosje, må du følge fleire krav, jf. Yrkestransportforskrifta §48:

«Merking, taklykt og tilleggsutstyr mv.

Drosje skal merkes utvendig på begge sider med løyvenummer med skrifthøyde på minst 100 mm når kjøretøyet benyttes som drosje. Løyvenummeret skal plasseres på drosjens sidedør og være i kontrastfarge til fargen på drosjen. Løyvenummer og kjøreseddel skal være synlig fra passasjerens plass.

Drosje skal være utstyrt med godkjent taksameter. Taksameter skal være montert og belyst slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av apparatene dekkes av løyvehaveren.

Drosje skal ha taklykt som foran og bak har påskriften TAXI samt løyvenummer. Taklykt må godkjennes av Vegdirektoratet.

Drosje kan ha installert annet kommunikasjonsutstyr eller spesialutstyr.

Er løyvehavers ordinære vogn som følge av skade eller reparasjon ute av drift, kan løyvehaver i stedet sette inn annen vogn som fyller kravene i første, annet og tredje ledd. Bestemmelsen i § 13 gjelder tilsvarende for slik vogn.

Løyvemyndigheten kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra kravene i denne bestemmelsen.»

Her finner du informasjon om søknad om fritak frå taksameter og merking av drosje.